Open login
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
No valid database connection Table 'sathienplastic.jos_attachments' doesn't exist SQL=SELECT count(*) FROM jos_attachments WHERE article_id='72' AND published='1'
Quality Assurance : นโยบายคุณภาพของสินค้า (1) (2)

นโยบาย
เรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ประสบการณ์มากว่า 15 ปี ทำให้เรามีการพัฒนาการผลิต และพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง
โดยยึดเอาความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ทำให้เราก้าวขึ้นมาเป็นเป็นผู้นำการผลิตชิ้นส่วน
ประกอบรถยนต์ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ

เราคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เราจึงให้ความเอาใจใส่ ตรวจสอบ
คุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต ด้วยวิธีการตรวจสอบทั้งจากบุคคลากร และเครื่องมือตรวจสอบ
ทางเทคนิคที่ได้มาตรฐาน เราจึงกล้ารับประกันในคุณภาพสินค้าทุกชิ้นที่ออกไปจากโรงงาน

นโยบายคุณภาพ


ความพึงพอใจของลูกค้าย่อมมาก่อน
เราจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ และจะสร้างความ
พึงพอใจให้กับลูกค้า จากประสพการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน
กว่า 15 ปี ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ใช้ในโรงงานประกอบรถยนต์
เป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพ

พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
บริษัทได้พัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และในทุกขั้นตอน
ของขบวนการผลิต มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพื่อให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอยู่เสมอ

ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร
บุคลากรของบริษัทได้รับการฝึกอบรม เพื่มทักษะความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานของสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการ
ของลูกค้า


Data support QC.

Self Inspection during
manufacturing

QC.Process

Limit Sample

 

บริษัท เสถียรพลาสติค แอนด์ ไฟเบอร์ จำกัด

28/5 หมู่ 2 ถ.รังสิต - นครนายก ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

โทรศัพท์ 02-5461802-5 , แฟกซ์ 02-5461614

URL : www.sathienplastic.com, www.spf.co.th

E-mail : marketing@sathienplastic.com